Pomoč na domu

Informacije o pomoči na domu in mnenja naših strank

Komu je namenjena pomoč na domu?

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Zajete storitve

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
u

Upravičenci so socialne oskrbe

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod temi pogoji so upravičenci:

  • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
R

Kakšen proces je socialna oskrba na domu?

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.

Izvajalci pomoči na domu

OBČINA TRŽIČ – Dom Petra Uzarja Tržič, kontakt: 030 600 166 

OBČINA ŠENČUR – Dom upokojencev Kranj, kontakt: 04 280 13 00 

OBČINA BOHINJ – Zavod svetega Martina, kontkat: 04/577-84-15

PLAČILO: 

Storitev se plačuje na uro in je odvisna od višine cene v posamezni občini. Podatek o ceni lahko dobite pri izvajalcu.

V kolikor imate nizke dohodke je pri Centru za socialno delo možno zaprositi tudi za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve.

Mnenja naših strank

Socialne oskrbovalke me obiskujejo trikrat dnevno, da mi pomagajo pri vsem, kar potrebujem. Tako sem pri svojih 84. letih še vedno lahko doma, v svojih hiši in mi še ni potrebno iti v dom. Socialne oskrbovalke so prijazne in tople, rada imam tudi, kadar z mano poklepetajo

Marija

84 let

Pomoč na domu nam je pomagala, da je moja mami do smrti lahko živela v naši družinski hiši. Nam se je to zdelo zelo pomembno in veseli smo, da takšne službe obstajajo in so tako fleksibilne.

Jana

50 let

Po smrti moje žene sem dolgo jedel le suho hrano (salame, kruh, itd.). Soseda Jožica mi je svetovala, naj si hrano naročim iz Doma. Poklical sem in se dogovoril. Sedaj mi vsak dan pripeljejo kosilo, mi ga postrežejo in pomijejo posodo. Veliko mi pomeni topel obrok.

Viktor

75 let

Zelo sem bila proti, da hčerka naroči negovalko na dom. Ampak, ker so naši šli na dopust, sem bila primorana sprejeti pomoč. Danes ne morem prehvaliti te službe. Zelo se razumem z vsemi, ki prihajajo.

Marjana

86 let