O projektu GEROBUS

Kako, kaj, zakaj, kdaj,… na vsa ta vprašanja si boste odgovorili, ko boste končali z branjem te strani

Naziv projekta: LOKALNO ZA GLOBALNO ZA AKTIVNO IN PRIJETNO STARANJE

Kratica projekta: GEROBUS

Trajanje projekta: 1. 8. 2018 – 30. 10. 2020

Predvidena vrednost projekta: 93.988,84 EUR

Predvideno sofinanciranje projekta: 74.456,80 EUR

Projekt je sofinanciran v okviru Javnega poziva za sofinanciranje operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).

 

Namen projekta

Namen operacije je razvoj, oblikovanje in izvajanje več različnih aktivnosti, s katerimi bodo starejšim, ostalim ranljivim skupinam ter ženskam omogočene strokovno kakovostne in preverjene informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti, ki jim lahko omogočijo čim daljšo in maksimalno učinkovito socialno vključenost ter zmanjševanje zdravstvenih, socialnih in drugih oblik stisk. V okviru operacije se tako na področju starejše populacije kot pri bolnikih z demenco namenja posebna pozornost informiranju, motiviranju in nudenju podpore informacijam o zdravem načinu življenja.

Predmet projekta

Predmet operacije bodo aktivnosti, ki bodo omogočile aktivno širjenje znanja in rešitve za prijetno in zdravo staranje ter nudenje vseh oblik pomoči bolnikov. 

Cilji projekta

Cilj operacije je povišati kakovost življenja, vzpostaviti zavedanje o dejavnikih tveganja, ter pomembnosti skrbi zase predvsem starejših in ostalih ranljivih skupin na upravičenih območjih ter motivacija starejših za aktivno in prijetno staranje preko spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga s pravim prehranjevanjem, primerno telesno aktivnostjo ter socialno interakcijo. m z demenco in njihovim bližnjim.

Rezultat projekta

Rezultati operacije bosta dve novi zaposlitvi, od katerih je namen prve stalna strokovna podpora in skrb za pravilno in strokovno izvedbo vseh aktivnosti operacije, druga zaposlitev pa je namenjena aktivnemu izvajanju vaj in praktičnim pristopom na samih aktivnostih. Poleg dveh novih zaposlitev bo rezultat operacije tudi večja socialna vključenost starejših prebivalcev regije in posledično njihovo bolj dostojno in neodvisno življenje. 

 

 

 

Glavne aktivnosti

 Glavne aktivnosti opearacije bodo predvsem naslednje:

• izvedba delavnic, izvedba mesečnih srečanj,
• izvedba meritev,
• objave video vsebin na spletnih straneh ter
• izdaja strokovne literature – monografije.

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP “. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si in www.las-gorenjskakosarica.si.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Želite prelistati naše zloženke?

Vse zloženke projekta so zbrane na posebni strani.